Pracownię prowadzi Anna Maćkowiak-Jakiel, inżynier budownictwa z dwudziestoletnim doświadczeniem w projektowaniu i kierowaniu budową obiektów kubaturowych.

Zapraszamy do kontaktu

505 347 644 biuro@am4k.pl
Image11

Polityka Prywatności i plików cookies

Polityka Prywatności i plików cookies

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe, a także w jakim celu wykorzystywane są pliki cookies. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

1.Który podmiot prawny będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Maćkowiak – Jakiel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BIURO PROJEKTÓW AM4K ANNA MAĆKOWIAK-JAKIEL, miejsc. Bedoń-Wieś, ul. Słowiańska, nr 144, 95-020, NIP: 7282503789, REGON: 101330021 (zwaną dalej „Biuro Projektów AM4K” albo „Administratorem”).

Adres do korespondencji Administratora:

BIURO PROJEKTÓW AM4K ANNA MAĆKOWIAK-JAKIEL,

miejsc. Bedoń-Wieś, ul. Słowiańska, nr 144, 95-020

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

Biuro Projektów AM4K będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

 1. wykonania i zapewnienia najwyższej jakości usług z zakresu działalności architektonicznej i usług z tym związanych (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”);
 2. komunikacji (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 3. działań marketingowych i promocyjnych (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które mogą być niezbędne do celów wskazanych w pkt 2 powyżej. Biuro Projektów AM4K będzie przetwarzać w szczególności:

 • dane, które Pan/Pani podaje podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej czy też podczas uzupełnienia formularza kontaktowego, tj. w szczególności dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług – dane, które będą niezbędne do prawidłowego zawarcia umowy i świadczenia usługi, w tym w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania.

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

W zawiązku z realizacją usług Państwa zebrane dane osobowe mogą być przez nas przekazane podmiotom zewnętrznym świadczącym naszej firmie usługi niezbędne do realizacji prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej, w tym w szczególności:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionych na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym dla naszej firmy usługi z zakresu pomocy prawnej,
 • podmiotowi świadczącemu naszej firmie usługi z zakresu IT,

Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz zwrócić się do Biura Projektów AM4K z prośbą o informację o podmiotach, którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe.

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie Pana/Pani danych w celach marketingu bezpośredniego (przekazywanie informacji handlowych) Biuro Projektów AM4K może przekazać Pana/Pani dane osobowe także do podmiotów współpracujących w zakresie usług architektonicznych, w celu przedstawienia informacji o ich usługach lub ofercie.

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt lub umożliwić skorzystanie z usług z zakresu działalności architektonicznej Biura Projektów AM4K.

7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 1. dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;
 2. sprostowanie – może Pan/Pani wystąpić do Biura Projektów AM4K o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;
 3. usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do Biura Projektów AM4K o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Biuro Projektów AM4K;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 1. ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do Biura Projektów AM4K o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
  3. Biuro Projektów AM4K nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Biura Projektów AM4K są nadrzędne wobec Pana/Pani sprzeciwu.
 1. przenoszenie danych – może Pan/Pani wystąpić do Biura Projektów AM4K o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 2. wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 3. sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Biuro Projektów AM4K Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie o Pana/Pani zastrzeżeniach.

8. W jaki sposób można wnieść skargę?

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Administratorem pod następującym adresem do doręczeń Administratora ujawnionym w CEIDG:

Anna Maćkowiak – Jakiel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

BIURO PROJEKTÓW AM4K ANNA MAĆKOWIAK-JAKIEL,

miejsc. Bedoń-Wieś, ul. Słowiańska, nr 144, 95-020

10. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Nasza strona internetowa am4k.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies stosowane są przede wszystkim w celu zapewnienia funkcjonalności strony. Dzięki nim możemy umożliwić korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, umożliwić „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., a także indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.

Strona wykorzystuje jednak pliki cookies także w celach statystycznych

Każdy może zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Pamiętaj jednak, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika w zakresie plików cookies mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.